Ondersteuning in natura

De Friesche Compagnie geeft geen financiële steun en gaat ook niet zelf in projecten participeren. De steun wordt verleend in natura: denkkracht, ervaring en creativiteit. Bijvoorbeeld in de vorm van een of meer gesprekken/brainstormsessies waarin een initiatief de goede kant op wordt geduwd. De Friesche Compagnie kan het businessplan meelezen en eventueel adviseren over bestuursleden of commissarissen. Zonodig biedt de Friesche Compagnie meer intensieve begeleiding, toezicht of ondersteuning bij de financiële onderbouwing van plannen, begroting en organisatievormen.

Als een project wordt aangemeld, onderzoekt en beslist het bestuur, op voordracht van de Raad van Advies, of het idee past binnen de focusgebieden (cultuur, onderwijs, toerisme en zorg) en bij de doelstellingen. Het gaat daarbij om projecten met een innovatief karakter en een breed draagvlak. Projecten die een positieve bijdrage leveren aan de Friese economie, gebaseerd op respect voor de Friese cultuur, het landschap en het milieu, die binnen een termijn van twee jaar te realiseren zijn.