Daadkracht achter ideeën

Fryslân bruist van ideeën. Die leven zowel bij burgers, als bij ondernemers en organisaties. Neem de debattenreeks Fryske Fiersichten van de provincie:  die leverde 700 ideeën op, waarvan er al weer vele in de vergetelheid zijn geraakt. Het gebeurt te vaak dat goede ideeën in schoonheid sterven, wegens gebrek aan daadkracht en doorzettingsmacht, of omdat ze in de kiem worden gesmoord vanwege regels, formaliteiten, gebrek aan visie en medewerking.

De Friesche Compagnie heeft als doel activiteiten op het brede gebied van cultuur, onderwijs, toerisme en zorg in Fryslân met raad en daad te ondersteunen. Zij wil ideeën en projecten  stimuleren, door ondersteuning en coaching van initiatiefnemers op bestuursniveau, het beoordelen van voorgelegde plannen en initiatieven, het koppelen en verbinden van initiatieven en waar nodig: door lobby en public relations.

De Friesche Compagnie werkt achter de schermen, op basis van vertrouwelijkheid en zonodig onder geheimhouding. Haar doel is: initiatiefnemers van projecten ondersteunen zodat zij hun doel bereiken en de dynamiek van Fryslân versterken. De Friesche Compagnie richt zich op de hele provincie. De stichting bestaat uit mensen die zich op persoonlijke titel inzetten, vanuit een grote betrokkenheid bij Fryslân. Mensen met brede ervaring in bestuur, cultuur en bedrijfsleven. De Friesche Compagnie geeft geen geld en doet niet aan fondswerving, maar stelt de kennis en kunde van  het netwerk ter beschikking aan projecten die passen bij haar doelstelling.